CILVĒKA ATTIECĪBAS AR GARĪGĀM HIERARHIJĀM

Pašreizējā Zemes laikā
Cilvēkam no jauna jāienes
Savas runas vārdos garīgs saturs,
jo miega laikā ārpus ķermeņa
dvēsele un gars patur no vārdiem tikai to,
kas ir saistīts ar garu.
Gulošiem cilvēkiem jātiek
pie saprašanās ar ercenģeļiem,
bet tie uzņem tikai garīgo nevis materiālo vārdu saturu.
Ja cilvēkam trūkst šīs saprašanās,
Tad tas kaitē visai viņa būtnei.

 

R. Šteiners

 

 

Šo domu turpinot, var teikt:
Ja dienā mēs dzīvojam trijās dabas valstībās: minerālu, augu un dzīvnieku, tad miega stāvoklī cilvēks dzīvo elementārās valstībās, bet no tām viņš ar ilgām raugās augšup uz hierarhijām, jo grib saņemt no tām savam cilvēciskumam nepieciešamo barību. Rūdolfs Šteiners apraksta, kā mūsdienās cilvēki miegā sniedzas pēc augstākām hierarhijām, un sevišķi pēc arhajiem, Pirmspēkiem, un kā viņi arvien mazāk spēj nonākt kontaktā ar tiem, jo tas iespējams tikai ar erceņģeļu starpniecību, kuriem ir saistība ar valodu.

 

Arhaju uzdevums ir nodrošināt, lai cilvēks pamostoties savā ķermenī ienāktu pareizi. Bet, tā kā šodien cilvēku valoda kļūst arvien rupjāka un smagāka, jo satur arvien mazāk īstu pārdzīvojumu un patiesu domu, tad naktī viņi arvien vairāk attālinās no erceņģeļiem. Līdz ar to arvien grūtāk kļūst nodibināt kontaktu ar arhajiem, un pamostoties cilvēks nevar pareizi satvert savu ķermeni un jēgpilni to pārvaldīt.

 

Kā piemēru var minēt Gēti, kurš jaunībā jo īpaši cieta no tā, ka naktī nevarēja uzbūvēt kontaktu ar arhajiem. Tādēļ viņam bija jādodas uz Itāliju. Itālijas ceļojumā, pateicoties daudzveidīgiem iespaidiem, kurus viņš arī aprakstīja, kļuva iespējams miegā sasniegt erceņģeļus un caur tiem nonākt produktīvās attiecībās ar arhajiem. Pēc pamošanās tas ļāva viņam pareizi satvert savu ķermeni un pilnā mērā atraisīt savu lielo radošo potenciālu.

 

Tas rāda, ka tikai tad, ja cilvēks iemācīsies pēc paša iniciatīvas aktīvi pārdzīvot ārpasaulē gūtos iespaidus un izpaust tos atbilstošā valodā, varēs nonākt labākās attiecībās ar erceņģeļiem un arhajiem, kas savukārt veicinās viņa pozitīvu attīstību.


Pēc Emīla Boka, „Rudolf Steiner”
 

Please reload